یک کارآفرین موفق با چه افکاری روز خود را شروع می کند؟+

یک کارآفرین موفق با چه افکاری روز خود را شروع می کند؟