برداشت ۴۵ تن در هکتار پیاز زعفران (بنه) تنها در یک روستای مشهد