با ۶میلیون وام ازدواج کار را شروع کردم+

با ۶میلیون وام ازدواج کار را شروع کردم