با ۳۰۰ هزار تومان سرمایه اولیه، اکنون ۴۰ نفر شاغل شدند+

با ۳۰۰ هزار تومان سرمایه اولیه، اکنون ۴۰ نفر شاغل شدند