درآمد روزانه ۲۴ میلیون ریالی یک کارگاه کوچک تولید پلاستیک  نایلون+

درآمد روزانه ۲۴ میلیون ریالی یک کارگاه کوچک تولید پلاستیک  نایلون