جمعیت غیرفعال اقتصادی ۶۱ درصد شد+

جمعیت غیرفعال اقتصادی ۶۱ درصد شد