راه‌اندازی مجموعه‌ای ۷۴هکتاری کشت و صنعت مصباح حسینیه اعظم زنجان+

راه‌اندازی مجموعه‌ای ۷۴هکتاری کشت و صنعت مصباح حسینیه اعظم زنجان