انبارالوم؛ قطب شیر و دوغ شتر+

انبارالوم؛ قطب شیر و دوغ شتر