20درصد درآمد تمام دنیا از حوزه صنایع خلاق و فرهنگی تامین می‌شود+

20درصد درآمد تمام دنیا از حوزه صنایع خلاق و فرهنگی تامین می‌شود