جوانانی که با تولید مبل و منبت کاری به جنگ با بیکاری رفتند+

جوانانی که با تولید مبل و منبت کاری به جنگ با بیکاری رفتند