واردات در تناژ کمر شکن، تولیدملی را نابود کرده است+

واردات در تناژ کمر شکن، تولیدملی را نابود کرده است