برگزاری جشواره تابستانه صنایع دستی و خانگی در همدان