سیده ناهید حسینی از کارآفرینان عرصه قالیبافی و صاحب کارگاه گل ابریشم+

سیده ناهید حسینی از کارآفرینان عرصه قالیبافی و صاحب کارگاه گل ابریشم